Psychotherapie

Indicaties voor psychotherapie en begeleiding:

  • bij depressie, burn out, midlifecrisis, rouw, relatieproblemen, werk gerelateerde problemen, faalangst en paniek, laag zelfbeeld, angsten, psychosomatische klachten en chronische ziekte en pijn, lage weerbaarheid, weinig energie, stress, …
  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het leren omgaan met ongemak
  • het vinden van een waardevol leven
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)

Cliënten die op zoek zijn naar psychotherapie en begeleiding lopen meestal ergens in hun leven vast. Samen met hen ga ik op zoek naar hun obstakels, moeilijke gevoelens, bekommernissen, verlammende angsten, … om deze in een ander daglicht te stellen, zodat herstel of verandering kan plaatsvinden. Vanuit mijn geloof dat ieder mens kan ontwikkelen, breng ik suggesties aan die de cliënt terug op weg kunnen helpen. Ook wordt er geleerd om te gaan met ongemak dat niet te veranderen is. Het doel is dichter bij een leven te komen dat waardevol en vervullend is voor de cliënt

Naast andere methodieken werk ik voornamelijk van Acceptance and Commitment Therapie (ACT). 

Ik wil een klimaat scheppen, waarin de cliënt zich veilig voelt. Daarom bied ik in de eerste instantie een luisterend oor en zorg voor een milde aanwezigheid zonder oordeel. Respect voor het uniek zijn van elke persoon staan hierbij centraal. Een samenwerkingsrelatie is cruciaal, opdat de cliënt inzichten kan verwerven en veranderingen kan doorvoeren. 

De therapie heeft als doel een situatie, een geheel van gevoelens of gedachten weer leefbaar(der) en hanteerbaar(der) te maken. Het versterken van het algemeen welzijn en meer draagkracht verschaffen, zijn hierbij belangrijke pijlers. De zingeving, de waarden, de verwachtingen en dromen, de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt vormen de basisaspecten om met dit veranderingsproces aan de slag te gaan.

Concreet wil dit zeggen dat ik, samen met de cliënt, een gesprek voer over de hulpvraag. We onderzoeken wat de hulpvraag precies inhoudt en hoe de ervaringen hier omtrent zijn. Afhankelijk van de hulpvraag en van hetgeen op de voorgrond zit, bepalen we samen welke noden er zijn. Dit kan bijvoorbeeld een vraag naar een (snelle) oplossing zijn (Je hebt vliegangst en moet binnen twee weken op zakenreis). Dit kan een stilstaan zijn bij het proces van gevoelens en emoties (Een dierbare is gestorven en je wordt overspoeld door emotie.) Dit kan een kijken naar de interactie in relaties zijn (Je hebt steeds ruzie met je opgroeiende puber). Verschillende werkwijzen kunnen toegepast worden. We nemen enerzijds tijd om te laten zijn wat er is en anderzijds zoeken we naar verandering en emotionele groei.

Ik geef theoretische inzichten en psycho-educatie. Vanuit ACT komen er ook oefeningen thuisopdrachten, digitaal materiaal enz. aan bod. Indien de cliënt dit wenst, kunnen andere methodieken zoals visualisaties, sociogram, genogram, metaforen, dagboekregistratie, gevoelskaarten en kwaliteitskaarten, … aan bod komen. Andere betrokkenen kunnen worden uitgenodigd, in overleg met de cliënt.

Een vrijblijvend eerste gesprek is steeds mogelijk.